Om ophavsret

Bekendtgørelse af lov om ophavsret er LBK nr 587 af 20/06/2008 og kan findes på www.retsinformation.dk. Heri har jeg fundet denne bestemmelse:
Fremstillere af fotografiske billeder

§ 70. Den, som fremstiller et fotografisk billede (fotografen), har eneret til at råde over billedet ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden.

Stk. 2. Retten til et fotografisk billede varer, indtil 50 år er forløbet efter udgangen af det år, da billedet blev fremstillet.

De postkort, jeg har vist på denne hjemmeside er efter min bedste overbevisning alle over 50 år gamle. Mange kort er poststemplet, så her er jeg sikker. Når et postkort ikke har været forsynet med et læseligt poststempel, har jeg sammenlignet det med andre poststemplede postkort, der ligner det i stilen.

For andre billeders vedkommende er der givet tilladelse af fotografen hhv tegneren.